Inschrijfvoorwaarden vereniging Popkoor Utrecht

1. Lidmaatschap

 1. Aanmelding voor de vereniging kan alleen schriftelijk via het aanmeldformulier op de website van Popkoor Utrecht.
 2. Het aanmeldformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.
 3. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Tijdens de schoolvakanties Midden Nederland en op de officiële feestdagen zijn er geen repetities.
 4. Door de Algemene Vergadering worden elk verenigingsjaar het aantal repetities en de contributie vastgesteld.
 5. Als je lid wordt van de vereniging verplicht je je tot betaling van de contributie.
 6. De facturering van de contributie vindt per verenigingsjaar plaats in 2 termijnen.
 7. Als het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar ingaat, is de contributie vanaf de inschrijfdatum verschuldigd. De contributie wordt berekend naar rato van de resterende maanden van het verenigingsjaar.
 8. De contributie dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt.
 9. Als de contributie niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan volgt maximaal twee keer een betalingsherinnering. Als na een 2e betalingsherinnering tijdige betaling achterwege blijft is artikel 17 Huishoudelijk Reglement van toepassing.

2. Opzegging

 1. Opzeggen van het lidmaatschap kan twee keer per jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van (minimaal) vier weken voorafgaand aan de eerstvolgende betalingstermijn. In het repetitieschema van Popkoor Utrecht worden de opzegdata vermeld.
 2. In geval van eerdere opzegging vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende betalingstermijn.
 4. Opzeggen kan alleen per e-mail via info@popkoorutrecht.nl.

3. Overig

 1. Je persoonlijke gegevens worden door de vereniging uitsluitend voor verenigings-gerelateerde activiteiten gebruikt.
 2. Foto’s en filmpjes die tijdens koorrepetities, optredens of andere door de vereniging georganiseerde activiteiten worden gemaakt, kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals de website, drukwerk of social media.
 3. Vereniging Popkoor Utrecht is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen, noch van vermissing van persoonlijke goederen tijdens de koorrepetities, optredens of andere door de vereniging georganiseerde activiteiten.
 4. Voor overige regels, voorwaarden en afspraken verwijzen wij naar ons Huishoudelijk Reglement.