Privacy policy

Gebruikers website en webformulieren Popkoor Utrecht

Popkoor Utrecht vindt jouw privacy erg belangrijk. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij als vereniging hiermee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doelen jouw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al je rechten over jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Doeleinden gegevensverwerking

Popkoor Utrecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het administreren van het lidmaatschap van Popkoor Utrecht
 • Het reageren op algemene informatieaanvragen gericht aan Popkoor Utrecht
 • Communicatie met (aspirant)leden van Popkoor Utrecht 
 • Het aanvragen van subsidie voor de vereniging

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Popkoor Utrecht de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • U-pasnummer;
 • Pasfoto.

Bewaartermijnen

Popkoor Utrecht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en in ieder geval niet langer dan 5 jaar na opzegging van je lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

Popkoor Utrecht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Popkoor Utrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Popkoor Utrecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die bij ons zijn geregistreerd in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@popkoorutrecht.nl. Dit geldt ook voor een verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens.

Popkoor Utrecht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Popkoor Utrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via info@popkoorutrecht.nl.

Contactgegevens

Heb je nog vragen naar aanleiding van ons privacy statement? Neem dan contact met ons op.

Jazzsingel 91
3543GA Utrecht
info@popkoorutrecht.nl

Wijzigingen privacy policy

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Deze tekst is het laatst gewijzigd op 29-07-2019